Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

4-z-dziejow-stawisk

Konkurs organizowany pod patronatem Burmistrza Stawisk

 

 

REGULAMIN

PONADPOKOLENIOWEGO KONKURSU WIEDZY

„Z dziejów Stawisk”

§ 1

 

1. Konkurs historyczny Z dziejów Stawisk(zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez:

Stowarzyszenie Integracyjno-Sportowe

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

 

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Stawiski.

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być:

a) osoby zatrudnione w instytucjach go organizujących oraz ich najbliżsi krewni,

b) osoby będące członkami komisji konkursowej oraz autorzy pytań,

c) osoby posiadające wykształcenie historyczne.

 

4. W celu zgłoszenia swojego udziału w konkursie należy:

a) wypełnić kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

b) wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do siedziby Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach Polowa 26.

c) termin składania zgłoszeń upływa 7.09 2016 r.

 

5. Osoby niepełnoletnie, które zdecydują się na udział w konkursie, powinny mieć zgodę opiekunów prawnych (rodziców).

 

6. Celem konkursu jest:

a) upowszechnienie wiedzy o historii Stawisk,

b) promowanie postaci historycznych związanych ze Stawiskami,

c) budowanie więzi wspólnoty lokalnej,

d) promocja miasta i jego dziejów,

e) uczczenie jubileuszu 590-lecia Stawisk.

 § 2

 

1. Zakres chronologiczny konkursu obejmuje dzieje Stawisk od pierwszej wzmianki o mieście do upadku komunizmu w 1989 roku.

2. Tematyka konkursu obejmuje najważniejsze wydarzenia, postacie, zabytki i dokumenty dotyczące historii Stawisk.

Szczegółowa bibliografia dołączona jest do niniejszego regulaminu jako załącznik numer 2.

 § 3

Skład komisji konkursowej zostanie ogłoszony 1 września 2016 roku i będzie obejmował 5 osób:

a) autorów pytań, którymi będą historycy i regionaliści ze Stawisk (3osoby),

b) zaproszeni goście (2osoby)

 

§ 4

1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach – eliminacyjnym i finałowym.

2. Eliminacje odbędą się w pierwszą niedzielę 11 września 2016 r. o godzinie 17.00 w Sali Fortunata w Stawiskach lub sali GOKiS-u

a) eliminacje będą miały formę testu pisemnego, na którego rozwiązanie przewidziano do 60 minut,

b) wyniki eliminacji zostaną w ciągu 2 dni opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, Gimnazjum, GOKiS-u, do etapu finałowego zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych uczestników eliminacji.

c) uczestnicy eliminacji mają możliwość wglądu do swoich testów po ogłoszeniu wyników, po uprzednim zgłoszeniu faktu komisji.

d) od wyniku eliminacji można się odwołać do komisji konkursowej w ciągu 2 dni od ich opublikowania.

3. Etap finałowy będzie miał miejsce 16 września 2016 r. o godzinie 17.00 w Sali św. Fortunata w Stawiskach.

a) finał będzie miał formę quizu z udziałem publiczności, w którym uczestnicy będą kolejno odpowiadali na losowo ułożone pytania,

b) o kolejności finalistów będzie decydowało losowanie przeprowadzone tuż przed rozpoczęciem finału,

c) każdy finalista ma 30 sekund na udzielenie odpowiedzi,

4. Przewidziano nagrody dla wszystkich finalistów, trzy nagrody główne oraz ewentualne wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy Kubek z logo 590-lecia Stawisk

 

§ 5

1. Główne źródło wiedzy publikacja „Z dziejów Stawisk” zamieszczona na stronach organizatorów. Wszelkie pytania, sugestie oraz wątpliwości prosimy kierować pod numer: 86 278 5229, 86 278 5066.

2. Osoby nadsyłające zgłoszenia na konkurs Konkursu, wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa
o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

3. Broszurę "Z dziejów Stawisk" jako podstawowe źródło wiedzy z bibliografią po korekcie Profesora Dobrońskiego prześlemy w późniejszym okresie. Broszura zostanie przesłana w postaci pliku tekstowego.