Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

3-legenda-o-stawiskach

Konkurs organizowany pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach

 

Regulamin konkursu literackiego na napisanie legendy o Stawiskach

1. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, zwane dalej Organizatorem, ogłasza Konkurs literacki na napisanie „Legendy o Stawiskach” w związku z obchodami 590-lecia miasteczka.

2. Cele Konkursu:

 

 • prezentacja zdolności literackich
 • promowanie czytelnictwa i kultury czytelniczej
 • inspirowanie zainteresowań literackich
 • rozwijanie wyobraźni twórczej
 • kształtowanie poszanowania tradycji i historii swojej małej ojczyzny

 

 3. Konkurs skierowany jest do następujących kategorii wiekowych:

 

 • I kategoria: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
 • II kategoria: uczniowie szkół gimnazjalnych
 • III kategoria: uczniowie szkół średnich
 • IV kategoria: dorośli

 

 

4. Prace powinny być napisane komputerowo i dodatkowo wydrukowane o objętości do 3 stron formatu A4, zapisanych czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza. Prace należy dostarczyć lub przesłać także w formie pliku tekstowego na nośniku (nagrać na płytę CD).

5. Tekst pracy powinien być ciekawy, w oryginalny sposób łączyć fakty historyczne lub geograficzne z fikcją literacką. Zostaną nagrodzone prace pomysłowe, świadczące o bogatej wyobraźni autora, napisane poprawnie stylistycznie.

6. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst. Tekst musi zostać napisany samodzielnie przez autora.

7. Do konkursu mogą być zgłaszane prace nie naruszające praw autorskich osób trzecich, które nie były nigdzie uprzednio publikowane.

8. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 7 września 2016 r. nadesłać, dostarczyć osobiście napisane przez siebie Legendy. Prace konkursowe oraz płytę CD należy opatrzyć godłem (pseudonimem słownym). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której wypisać: nazwisko i imię autora, wiek autora, adres zamieszkania, dla uczniów dodatkowo: klasa, nazwa i adres szkoły (numer telefonu) oraz imię i nazwisko opiekuna.

9. Prace w formie drukowanej wraz z plikiem tekstowym na nośniku, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach, 18-520 Stawiski, ul. Polowa 26, z dopiskiem „KONKURS NA LEGENDĘ”.

10. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora, która będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 

 • poziom literacki pracy
 • zgodność z tematyką
 • interpretację i nawiązanie do tematu
 • spełnienie wymogów formalnych
 • pomysłowość i oryginalność

 

 

 

11. Komisja Konkursowa przyzna Nagrody Główne w każdej z kategorii wiekowych oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy Kubek z logo obchodów 590 - lecia Stawisk.

12. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

13. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

14. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

15. O wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

16. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania prac.

17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem: 86 278 52 29