Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

 

Banner-2-Konkurs-plastyczny

Konkurs organizowany pod patronatem Burmistrza Stawisk

 

       Stawiski w roku 2016 obchodzą rocznicę 590-lecia swojego powstania. Z tej okazji zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do wyrażenia poprzez sztukę swoich wyobrażeń, odkryć, marzeń w formie obrazów inspirowanych krajobrazami Stawisk i okolic.Mamy nadzieję, że w dobie absolutnych rządów reklamy telewizyjnej i gier komputerowych, nie zagubi się dziecięca i młodzieńcza spontaniczność zawarta w twórczości artystycznej młodszego pokolenia, w opowieściach o naszym mieście, życiu, rzeczywistości, której nadadzą własną, niezwykłą formę. Inspiracją do działań mogą być fotografie historyczne i współczesne Stawisk, teksty literackie, legendy, baśnie i opowieści, a przede wszystkim obserwacja życia i atmosfery miasta. Przedstawiane obrazy mogą odzwierciedlać rzeczywistość, lub też refleksje dotyczące przyszłości pewnych miejsc, zdarzeń z historii, czy teraźniejszości miejskiej przestrzeni. Prace mogą przedstawiać architekturę, ciekawe miejsca, imprezy kulturalne i ważne wydarzenia z życia miasta. Wierzymy, że prace młodych artystów będą widocznym świadectwem bogatej wyobraźni oraz niezwykłej wrażliwości plastycznej. Wystawa pokonkursowa przekona oglądających o ogromnym potencjale, możliwościach drzemiących w każdym dziecku.

 

 

OrganizatorzyREGULAMIN

I

Organizator:

Stowarzyszenie Integracyjno-Sportowe w Stawiskach

Szkoła Podstawowa w Stawiskach

II

Cele

• promocja miasta

• zachęcanie lokalnej społeczności do aktywnego udziału w obchodach rocznicowych

• wzmocnienie poczucia tożsamości młodych ludzi ze Stawiskami i angażowanie

się w przedsięwzięcia zorganizowane przez miasto

• integracja społeczności lokalnej

• rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych młodych twórców

• stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji osiągnięć rówieśników

• kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w postrzeganiu rzeczywistości i planowaniu przyszłości

• prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży

• wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży historią, kulturą Stawisk.

III

Uczestnicy

• dzieci przedszkolne

• uczniowie wszystkich typów szkół

IV.

Tematyka konkursu

Tematyka Konkursu winna koncentrować się wokół hasła " Moje Stawiski i jego okolice" rozumianego w aspekcie historycznego, aktualnego i przyszłego obrazu miasta. Prace powinny ukazywać pejzaż miasta dziś, w przeszłości lub wizję przyszłości widzianą oczami młodego pokolenia.

V.

Warunki uczestnictwa

1. Wykonanie przez ucznia jednej pracy w dowolnie wybranej technice:

  •  malarstwo (tempera, akwarela, kredki, pastel, tusze kolorowe, collage, malarstwona tkaninie itp.)
  •  rysunek i grafika (linoryt, drzeworyt, monotypia, techniki mieszane, do oceny przyjmowane będą wyłącznie oryginalne odbitki graficzne a nie ksero), tkanina artystyczna (tkactwo), inne.

Wymiary prac: A3 górna granica prac malarskich 70 x 100 cm.

2. Prac nie wolno rolować i składać.

3. Opatrzenie prac kartą informacyjną zawierającą imię, nazwisko, wiek autora, adres, e-mail i telefon, ewentualnie imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem została wykonana;

4. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

VI

Terminy dostarczenia prac

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki, w terminie od 1 sierpnia do dnia 10 września 2016 roku z dopiskiem konkurs „Moje miasto - Stawiski " bezpośrednio na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa , ul. Polowa 12 , 18-520 Stawiski

1. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w 15 września 2016r.

2. Wyniki Konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej

3. O wynikach konkursu Laureaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

VII

Komisja oceniająca

1. W skład komisji powołanej przez organizatora będą wchodzić:

  • nauczyciele (instruktorzy) plastyki, artyści – plastycy,
  • czynni zawodowo członkowie stowarzyszeń artystów plastyków, projektanci, architekci itp.

2. Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem następującego podziału na grupy

wiekowe:

  • Do 6 lat
  • 6 - 8 lat
  • 9 – 12 lat
  • 13 – 15 lat
  • Powyżej 15 lat

VIII

Nagrody

1. Organizatorzy Konkursu przewidują nagrody dla najlepszych prac i dyplomy dla prac wyróżnionych. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe kubki z logo 590-lecia Stawisk.

2. Przewiduje się udział autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac i ich nauczycieli (instruktorów) w uroczystym otwarciu wystawy. O terminie wystawy autorzy zostaną poinformowani odrębnie.

IX

Uwagi końcowe

1. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

3. Osoby przystępujące do Konkursu, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

4. W sprawach organizacji i podsumowania Konkursu należy kontaktować się pod numerem 86 278 5609