Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

banner-1-pamiatka-historyczna

Konkurs organizowany pod patronatem Rady Miejskiej w Stawiskach

 

      Domy, ich strychy, rodzinne albumy, podwórka kryją skarby. Takie, które opowiadają historię, mówią o dawnych czasach najbliższego otoczenia. Szukamy eksponatów lub pamiątek związanych ze Stawiskami i jego okolicą. W związku z powyższym komitet organizacyjny obchodów 590-lecia Stawisk ogłasza konkurs na „Najciekawszą pamiątkę historyczną związaną ze Stawiskami” Nabór eksponatów konkursowych trwa od 1 sierpnia do 7 września 2016r,  eksponaty przekazane w tym okresie  znajdą się na wystawie historycznej w  Sali św. Fortunata Parafii Rzymsko-Katolickiej w Stawiskach.

- Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce 16 września 2016 r.

 Eksponaty weźmie w depozyt za potwierdzeniem Komisja której siedziba mieścić się będzie w Urzędzie miejskim w Stawiskach w okresie naboru w godz. od 1000do 1300

Eksponaty po zakończeniu konkursu zostaną one zwrócone.

Kontakt w sprawie przekazania eksponatów konkursowych: 86 278 5511

 

REGULAMIN KONKURSU  NA „NAJCIEKAWSZĄ PAMIĄTKĘ HISTORYCZNĄ ZWIĄZANĄ ZE STAWISKAMI”

Organizatorzy: Burmistrz Stawisk

Stowarzyszenie Integracyjno-Sportowe

Patronat:
Rada Miejska w Stawiskach

Cele konkursu:

 1. Odtworzenie historii Stawisk
 2. .Pobudzenie tożsamościświadomości historycznej mieszkańców Stawisk
 3. Integracja środowiska lokalnego.

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem może być każda osoba bez względu na wiek, w przypadku osoby niepełnoletniej, jeżeli przedstawi potwierdzenie rodziców, opiekunów prawnych do dysponowania eksponatem do celów konkursu.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs jeden, kilka eksponatów lub samodzielnie przygotować swoją wystawę z większej liczby eksponatów.
 3. Przekazane eksponaty muszą należeć do uczestnika konkursu, lub jego rodziców.
 4. Każdy przekazany eksponat musi posiadać kompletnie wypełnioną metryczkę-opis (Formularz przekazania eksponatu/pamiątki na konkurs: „Najciekawsza pamiątka historyczna związana ze Stawiskami” uczestnik konkursu wypełnia na miejscu w obecności komisji)dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje u uczestnika, a drugi u organizatora konkursu i jest przechowywany razem z eksponatem/pamiątką(zbiorem).
 5. Eksponaty są przekazywanedepozyt Komisji jw., chyba, że uczestnik zdecyduje przekazać go na własność i wyraźnie zaznaczy to w metryczce. Fakt czy eksponat będzie przekazany w depozyt, czy na własność nie będzie miał wpływu na wyniki konkursu.
 6. Oddanie eksponatów nastąpi po zakończeniu projektu, czyli po 18 września 2016r.sposób indywidualnie ustalony z uczestnikami konkursu.
 7. Wybrane eksponaty przekazane do 7 września 2016 r. zostaną zaprezentowane na wystawie historycznejSali św. Fortunata Parafii Rzymsko - Katolickiej w Stawiskach, lub wyeksponowane na wystawie w Gimnazjum, Szkole Podstawowej, GOKiS-ie w Stawiskach.
 8. Udziałkonkursie jest jednoznaczny ze zgodą na umieszczenie przedmiotów na ekspozycji podczas wystawy historycznej
 9. Terminmiejsce składania eksponatów: Eksponaty można składać w terminie od 1sierpnia 2016 r.  do 7 września 2016 r. adres: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności13/15
 10. Ocena eksponatów: Eksponaty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatorów. Komisja konkursowa ustali własny sposób oceniania eksponatów. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Ogłoszenie wyników:
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16września 2016r. podczas imprez towarzyszącym obchodom. Osoby uczestniczące w konkursie zostaną powiadomione o terminie rozstrzygnięcia konkursu telefonicznie.
 12. Przekazanie prac jest jednoznaczneakceptacją regulaminu.

Osoby zgłaszające udział w Konkursie, wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).