A A A

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach, ul. Krótka 4, 18-520 Stawiski.

Inspektor ochrony danych:

Przemysław Niedźwiedzki,

Kontakt:

adres korespondencyjny - ul. Krótka 4, 18-520 Stawiski,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 86 278 55 79                 

Miejsce do kontaktu:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach, ul. Krótka 4, 18-520

Dyżur:

Każdy czwartek i piątek w godz. 1200 - 1400

Podstawa prawna przetwarzania: Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach

 

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

  • organizowania wydarzeń artystycznych i rozrywkowych;
  • tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz pobudzania aktywności społecznej i kulturalnej;
  • udziału w zajęciach, konkursach i innych przedsięwzięciach, których organizatorem lub współorganizatorem jest GOKiS;
  • kontaktu w sprawach związanych z działalnością GOKiS;
  • zawarcia i realizacji umów;

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

  • obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • zawartych umów;
  • udzielonej zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na rzecz GOKiS w Stawiskach.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.